Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Treść obowiązku informacyjnego

 • w stosunku do pracowników lub osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne   
 • w stosunku osób fizycznych będących klientami potencjalnymi, klientami lub osób działających z upoważnienia klientów potencjalnych lub klientów Administratora   
 • w stosunku osób fizycznych będących dostawcami potencjalnymi, dostawcami lub partnerami potencjalnymi, partnerami Administratora lub osób działających z upoważnienia tych podmiotów   
 • klauzula informacyjna do zamówień realizowanych na warunkach, ale nie podlegających reżimowi ustawy prawo zamówień publicznych 

 

Treść obowiązku informacyjnego w stosunku do pracowników lub osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest: CENTRUM PROJEKTÓW REGIONALNYCH – INWESTOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach, al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, www.cprinwestor.com.pl.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych: m.kisiel@cprinwestor.com.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest umowa o pracę, przepis prawa. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczególności. art. 221 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b., umowa zlecenia lub umowa o dzieło, w każdym przypadku w oparciu o art. 6. ust. 1 lit b) RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) banki,
  b) Poczta Polska, firmy kurierskie, firmy transportowe.
  c) urzędy skarbowe,
  d) ZUS,
  e) inne firmy ubezpieczeniowe – dotyczy tylko osób posiadających polisy ubezpieczeniowe,
  f) (w zakresie danych kontaktowych służbowych, stanowiska i kwalifikacji, w związku z wykonywanymi obowiązkami) klienci, organizatorzy przetargów oraz dostawcy i podmioty współpracujące w zakresie składanych ofert lub realizacji umów zawartych z administratorem danych – również w celu publikacji, w materiałach internetowych i na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych, w celu i w zakresie związanym z umożliwieniem kontaktu z administratorem.
  g) inne podmioty uprawnione przepisami prawa
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1383)].
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  b) żądania od Administratora sprostowania danych,
  c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  e) przenoszenia swoich danych,
  f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości jej zawarcia.
 9. Administrator danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji na podstawie przetwarzanych danych, w szczególności nie będzie dokonywał na ich podstawie profilowania.

 

Treść obowiązku informacyjnego w stosunku osób fizycznych będących klientami potencjalnymi, klientami lub osób działających z upoważnienia klientów potencjalnych lub klientów Administratora

Pragniemy poinformować Panią/Pana o zakresie i celach, w jakich przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a przede wszystkim o przysługujących prawach. Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest: CENTRUM PROJEKTÓW REGIONALNYCH – INWESTOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach, al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, www.cprinwestor.com.pl.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych: m.kisiel@cprinwestor.com.pl
 3. Celami przetwarzania danych osobowych są:
  a) zawarcie i wykonanie umów łączących strony – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dotyczy sytuacji, kiedy osoby, których dane dotyczą są stronami umów albo Administrator podejmuje działania z inicjatywy tych osób w celu ich zawarcia);
  b) przesyłanie informacji i ofert handlowych do klientów, podstawą prawną jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. f) w zakresie marketingu bezpośredniego lub w przypadku klientów potencjalnych zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przy czym, zgodnie z art 4 RODO istnieje również możliwość udzielenia zgody poprzez wyraźne działanie przyzwalające na przetwarzanie danych osobowych (czego przykładem może być wręczenie wizytówki zezwalające na przetwarzanie danych w niej zawartych w celu kontaktu);
  c) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności związanego z obowiązkiem przechowywania dokumentacji księgowej wynikającego z ustawy o rachunkowości;
  d) realizacja innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO takich jak:
  – realizacja umowy w przypadku, gdy nie jest Pani/Pan stroną umowy, ale działa Pani/Pan z upoważnienia strony umowy,
  – marketing bezpośredni,
  – ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
  – tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora.
 4. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia strony umowy takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, zakres upoważnienia określonego przez stronę umowy oraz dane kontaktowe takie jak nr telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również nr PESEL albo nr dowodu tożsamości.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: kancelarie notarialne, Poczta Polska, firmy kurierskie lub transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora, firmy windykacyjne, a także banki.
 6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zakresie zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, nie dłużej jednak niż do przedawnienia roszczeń, w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dane będą przetwarzanie nie dłużej niż czasu, w którym Administrator uzna, że nie dojdzie do zawarcia umowy.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  e) przenoszenia swoich danych,
  f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  g) cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w każdym momencie, jeżeli dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o zgodę jak w pkt 3 lit b) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości jej zawarcia lub realizacji.
 10. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.
 11. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umów, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umów lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tych umów.

Jeżeli przekazała/przekazał Pani/Pan Administratorowi dane osobowe dotyczące osób działających w imieniu stron, z którymi Administrator zawarł umowę, w szczególności współmałżonków, pełnomocników lub innych osób, które są niezbędne do realizacji umów, prosimy o przekazanie powyższych informacji tym osobom.

 

Treść obowiązku informacyjnego w stosunku osób fizycznych będących dostawcami potencjalnymi, dostawcami lub partnerami potencjalnymi, partnerami Administratora lub osób działających z upoważnienia tych podmiotów

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest: CENTRUM PROJEKTÓW REGIONALNYCH – INWESTOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach, al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, www.cprinwestor.com.pl.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych: m.kisiel@cprinwestor.com.pl
 3. Celami przetwarzania danych osobowych są:
  a) zawarcie i wykonanie umów łączących strony – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dotyczy sytuacji, kiedy osoby, których dane dotyczą są stronami umów albo Administrator podejmuje działania z inicjatywy tych osób w celu ich zawarcia);
  b) przesyłanie informacji i ofert handlowych do klientów, podstawą prawną jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. f) w zakresie uzasadnionego interesu prawnego Administratora polegającego na realizacji umowy z dostawcą lub partnerem;
  c) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności związanego z obowiązkiem przechowywania dokumentacji księgowej wynikającego z ustawy o rachunkowości;
  d) realizacja innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO takich jak:
  -realizacja umowy w przypadku, gdy nie jest Pani/Pan stroną umowy, ale działa Pani/Pan z upoważnienia strony umowy,
  -marketing bezpośredni,
  -ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
  -tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora.
 4. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia strony umowy takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, zakres kompetencji, zakres upoważnienia określonego przez stronę umowy oraz dane kontaktowe takie jak nr telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również nr PESEL albo nr dowodu tożsamości.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: klienci Administratora, kancelarie notarialne, Poczta Polska, firmy kurierskie lub transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora, firmy windykacyjne, a także banki.
 6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zakresie zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, nie dłużej jednak niż do przedawnienia roszczeń.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  e) przenoszenia swoich danych,
  f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości jej zawarcia lub realizacji.
 10. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.
 11. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umów, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umów lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tych umów.

Jeżeli przekazała/przekazał Pani/Pan Administratorowi dane osobowe dotyczące osób działających w imieniu stron, z którymi Administrator zawarł umowę, w szczególności osób będących pracownikami lub współpracownikami, prosimy o przekazanie powyższych informacji tym osobom.

 

Klauzula informacyjna do zamówień realizowanych na warunkach, ale nie podlegających reżimowi ustawy prawo zamówień publicznych

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest: CENTRUM PROJEKTÓW REGIONALNYCH – INWESTOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach, al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, NIP: 6342275559, KRS: 0000072805, strona internetowa: cprinwestor.com.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych – m.kisiel@cprinwestor.com.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przetargu nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych i wybór wykonawcy, a następnie zawarcie i wykonanie umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.
 5. Dane osobowe pozyskane w ramach niniejszej oferty mogą być przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  e) przenoszenia swoich danych osobowych,
  f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do przetargu przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie ewentualnego zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w przetargu.
 10. Administrator danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji na podstawie przetwarzanych danych, w szczególności nie będzie dokonywał na ich podstawie profilowania.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Klauzula informacyjna RODO