Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa 5 domów w zabudowie szeregowej B63 do B67, 6 domów w zabudowie szeregowej B75 do B80, 1 domu jednorodzinnego wolnostojącego W74, w stanie deweloperskim, wraz z sieciami infrastruktury technicznej, z murami oporowymi i drenażem, z drogami dojazdowymi na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą Kolonia Minerwy w Rudzie Śląskiej przy ul. Brańskiego”, Spółka Centrum Projektów Regionalnych – INWESTOR S.A. w Katowicach ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór Generalnego Wykonawcy.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Generalnego Wykonawcy do przeprowadzenia wszelkich wymaganych prawem i przewidzianych w dokumentacji robót budowlanych wraz z zakupem niezbędnych materiałów, wraz z obowiązkiem przeprowadzenia wszelkich wymaganych prawem odbiorów technicznych oraz właściwych inspekcji celem uzyskania dla Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wybudowanego w ramach inwestycji pn. "Budowa 5 domów w zabudowie szeregowej B63 do B67, 6 domów w zabudowie szeregowej B75 do B80, 1 domu jednorodzinnego wolnostojącego W74, w stanie deweloperskim, wraz z sieciami infrastruktury technicznej, z murami oporowymi i drenażem, z drogami dojazdowymi na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą Kolonia Minerwy w Rudzie Śląskiej przy ul. Brańskiego".

Planowana inwestycja polega na wykonaniu 2 budynków z 11 segmentami (5+6) w zabudowie szeregowej oraz jednego budynku wolnostojącego wraz z infrastrukturą sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, murami oporowymi i ogrodzeniem. Budynki o dwóch kondygnacjach nadziemnych pełniących funkcję mieszkaniową, niepodpiwniczone, z wbudowanym garażem w parterze budynku.

 

W skład inwestycji wchodzą m.in.:

 • Budynek B63-B67 – 5 segmentów, pow. zabudowy około 394.00 m2;
 • Budynek B75–B80 - 6 segmentów, pow. zabudowy około 454,63 m2;
 • Budynek W74 – budynek wolnostojący, pow. zabudowy około 144 m2;
 • Sieć kanalizacji deszczowej;
 • Sieć kanalizacji sanitarnej;
 • Sieć wodociągowa;
 • Mur oporowy dla budynków B63-B67, B75-B80 oraz W74 wraz z drenażem;
 • Ogrodzenie

Na terenie budowy zaprojektowano sieć telekomunikacyjną i ciepłowniczą, które będą wykonywane jednocześnie przez gestorów tych mediów.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji – styczeń/luty 2019 r. Przewidywany termin zakończenia do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia.

Jako Generalnego Wykonawcę (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) należy rozumieć podmiot, który samodzielnie lub przy pomocy współpracujących z nim podwykonawców, podejmuje się realizacji robót budowlanych, w tym zakupu niezbędnych materiałów, wymaganych do ukończenia zaplanowanych obiektów wchodzących w skład danej inwestycji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na Generalnym Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność wobec inwestora (zamawiającego) za kompleksowe wywiązanie się z warunków umowy o roboty budowlane. Do Generalnego Wykonawcy należy także obowiązek zawarcia bezpośrednich umów z podwykonawcami poszczególnych rodzajów robót budowlanych, koordynacja działań podejmowanych przez podwykonawców w czasie budowy oraz kontrola kompletnego, terminowego i należytego pod względem jakości wykonania wszystkich robót.

Zamawiający udostępni zainteresowanym podmiotom w wersji elektronicznej kosztorys inwestorski bez kwot, dokumentację projektową oraz wzór umowy o roboty budowlane wraz z załącznikami, a także inne dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty. Zamawiający, na wniosek Oferenta, umożliwi dokonanie wizji lokalnej na terenie, na którym zlokalizowana będzie Inwestycja objęta przedmiotem Zapytania Ofertowego.

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, w ramach Generalnego Wykonawstwa tj. w szczególności koszty robocizny i inne koszty osobowe, koszty materiałów, urządzeń, wyrobów i materiałów budowlanych podstawowych i pomocniczych, koszty wykonania dokumentacji warsztatowej i powykonawczej, koszty sprzętu, transportu, narzędzi, koszty ewentualnych podwykonawców, koszty organizacji i utrzymania budowy i zaplecza budowy, w tym obiektów socjalnych, biurowych i sanitarnych, koszty uporządkowania i rekultywacji terenu budowy oraz zaplecza po zakończeniu budowy, koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk, koszty ogólne, podatki, cła itp. Inne koszty nie wymienione wyżej a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia.

Oferenci muszą spełniać następujące warunki:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawcówposiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym w umowie terminie.
 4. Posiadanie polisy OC firmy a także ubezpieczenia budowlano-montażowe CAR/EAR na kwotę co najmniej wynikającą z oferty na etapie podpisywania umowy każda.
 5. Posiadanie uprawnień do kierowania pracami budowlanymi przez kadrę kierowniczą obecną na budowie.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

I. Oferta zawierająca:

 1. nazwę, adres, NIP i KRS (jeśli posiada) wykonawcy,
 2. datę wystawienia oferty,
 3. termin ważności oferty (min. 120 dni),
 4. cenę netto i brutto,
 5. termin wykonania prac,
 6. terminy udzielonej gwarancji (min. 66 miesięcy),
 7. zaproponowany sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II. Złożenie w ofercie oświadczeń:

 1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
 4. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
 5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 6. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczy firmę, przedkładając na etapie podpisywania umowy ważną polisę OC, a także ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR/EAR na kwotę wynikającą z oferty każda z polis.
 7. Wykonawca oświadcza, że przedłoży na etapie podpisywania umowy kopie uprawnień budowlanych dla kadry kierowniczej obecnej na budowie.

Koszty przygotowania (w tym m.in. zapoznanie się z dokumentacją, uzyskanie wyjaśnień od Zamawiającego, zweryfikowania zakresu prac itp.) i dostarczenia oferty z zgodnie z niniejszym Zapytaniem obciążają wyłącznie Oferenta.

 

Termin i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub data otrzymania e-mail). Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na adres CPR- Inwestor S.A. (osobiście lub listownie) lub na adres e-mail CPR- Inwestor S.A.: z.gawron@cprinwestor.com.pl oraz biuro@cprinwestor.com.pl, za potwierdzeniem otrzymania e-mail.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek oferty w przypadku niespełnienia przez żadną
 • z ofert wymagań określonych w treści niniejszego zapytania,negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Spółki Centrum Projektów Regionalnych – INWESTOR S.A. w Katowicach do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Spółki do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. Spółka Centrum Projektów Regionalnych – INWESTOR S.A. w Katowicach nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Spółka Centrum Projektów Regionalnych – INWESTOR S.A. w Katowicach zastrzega sobie prawo do anulowania/zmiany całości lub części zapytania ofertowego w każdej chwili.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśli art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie zapytania dotyczące postępowania, w tym wnioski dot. udostępnienia przedmiaru prac i pozostałej dokumentacji, należy kierować na adres: z.gawron@cprinwestor.com.pl i biuro@cprinwestor.com.pl.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Klauzula informacyjna RODO